do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | adresy i telefony na wydziale     
Katedra Bankowości
Informacje o Katedrze Analizy Ekonomicznej
aktualności
obszar zainteresowań
władze Katedry
dane kontaktowe
informacje o Katedrze

Struktura organizacyjna
pracownicy
wspołpracownicy

Studenci i Rekrutacja
egzaminy i zaliczenia
wyniki egzaminów
dokumenty do pobrania
sylwetka absolwenta
seminaria licencjackie
seminaria magisterskie

Prowadzone przedmioty
wszystkie
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
wykłady do wyboru

Dzialalnosc naukowa
konferencje

Studia podyplomowe
prowadzone studia

Publikacje naukowe
książki
artykuły

Inne
koło naukowe
biuro karier UG
instytucje krajowe
instytucje zagraniczne
ciekawe portale
prasa finansowo - bankowa

Pracownicy naukowi


prof. UG, dr hab. Jerzy Gwizdała

Katedra Finansów i Ryzyka Finansowego

Stanowisko: Kierownik Katedry
Telefon: 058 523-11-18
Pokój218
e-mail: jgwizdala1@wp.pl
Publikacje: książki i artykuły

Konsultacje:

Wrzesień:
Poniedziałek 15:00-16:00

W dniu 26 września, konsultacje odbędą się w godz. 16:00-17:00

Egzaminy i zaliczenia: studia stacjonarne   |   studia niestacjonarne

Prowadzone wykłady:
 BANKOWOŚĆ
 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
 BANKOWOŚĆ II
 ZARZĄDZANIE INSTYTUCJAMI KREDYTOWYMI
 RYNEK POCHODNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
 BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA
 BANKOWOŚĆ INWESTYCYJNA I KORPORACYJNA
 RYNEK KREDYTÓW HIPOTECZNYCH
 BANKOWE I POZABANKOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA
 SYSTEM PODATKOWY W POLSCE NA TLE SYSTEMÓW PODATKOWYCH W WYBRANYCH PAŃSTWACH UE
  (ĆWICZENIA)

Prowadzone seminaria:
SEMINARIUM LICENCJACKIE
Specjalność: Bankowość i doradztwo finansowe

SEMINARIUM MAGISTERSKIE
Specjalność: Bankowość i doradztwo finansowe

SEMINARIUM DOKTORSKIE

SEMINARIUM MAGISTERSKIE
Specjalność: Finanse i Ubezpieczenia


Wykształcenie, kursy i certyfikaty

- 1986 - magister ekonomii
- 1992 - doktor nauk ekonomicznych
- 2011 - doktor habilitowany nauk ekonomicznych
- licencjonowany agent ubezpieczeniowy (licencja PUNU)
- licencjonowany zaządca nieruchomości
- uprawnienia Ministra Skarbu Państwa w zakresie zasiadania w radach nadzorczych spółek skarbu państwa
- "Euromenadżer XXI wieku" - studium menadżerskie dla wyższej kadry kierowniczej

Projekty i prace wdrożeniowe

Prace na rzecz praktyki

- Ekspert Narodowego Centrum Nauki
- Ekspert sądowy w zakresie finansów i bankowości
- Doradca Ministra Ochrony Środowiska
- Realizacja projektu "Program do 2000 r. dla Polski w zakresie finansowania ekorozwoju" (zlecenie Ministra Środowiska)
- Realizacja Projektu "System finansowania szkolnictwa wyższego" (zlecenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
- Restrukturyzacja finansowa Zakładów Opieki Zdrowotnej (zlecenie Wojewody Gdańskiego)
- Przygotowanie Ratingu Kredytowego do miasta Gdańska
- Główny Negocjator z EBOiR w zakresie finansowania inwestycji komunikacyjnych w Gdańsku
- Przygotowanie projektu "Zintegrowane Zarządzanie informatyczne w Uniwersytecie Gdańskim" (zlecenie Rektora UG)
- Projekt systemu kontrolingu w Uniwersytecie Gdańskim

Pełnione funkcje

- Kanclerz UG,
- Kierownik Katedry Finansów
- Dyrektor Centrum Bankowości Korporacyjnej w KB SA w Warszawie
- Wiceprezydent Miasta Gdańska ds. polityki finansowej i inwestycji
- Doradca Zarządu TUiR "Gwarant" w Gdańsku ds. finansowych
- Członek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
- Członek Zarządu Gdańskiego Towarzystwa Naukowego
- Przewodniczący Rady Nadzorczej Zarządu Morskiego Portu w Gdańsku
- Prezes Akademickiego Związku Sportowego w Uniwersytecie Gdańskim
- Prezes Centrum Transferu Technologii w Gdańsku (stowarzyszenie)
- Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
- Członek Instytutu Kaszubskiego
- Członek Rady Fundacji i Rozwoju UG
- Członek Rady Nadzorczej Szpitala Studenckiego w Gdańsku
- Przewodniczący Rady Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów
- Członek Rady Naukowej Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów
- Członek Rady Programowej Gazety Uniwersyteckiej UG
- Członek Rady Programowej Ośrodka Współpracy Regionalnej UG
- Członek Rady Programowej Fundacji Absolwentów i Studentów UG
- Przewodniczący Rady Nadzorczej Wolnego Obszaru Gospodarczego w Gdyni
- Członek Rady Międzywydziałowego Kierunku Studiów "Podatki i Doradztwo Podatkowe"

Zainteresowania naukowe

1. Ewolucja systemów bankowych w państwach UE
2. Ewolucja systemów podatkowych w państwach UE
3. Zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych
4. Finansowanie zrównoważonego rozwoju
5. Rynek kredytów hipotecznych
6. Bankowość inwestycyjna i korporacyjna
7. Partnerstwo publiczno-prywatne w finansowaniu inwestycji
8. Finansowe instrumenty pochodne na rynku usług bankowych
9. Project Finance w finansowaniu projektów inwestycyjnych

Wybrane publikacje

1. Ryzyko kredytowe w działalności banku komercyjnego, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2011
2. The New Basel Capital Accord In Supervisory Regulations of The European Union, [w:]Banking and Financial Markets. After Global Crises of the Years 2008-2010, edited by Adam P. Balcerzak, Nicolaus Copernicus University, Toruń 2012
3. Nadzór bankowy w Polsce w aspekcie regulacji Unii Europejskiej, [w:] System Finansów Publicznych. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, pod red. A. Dobaczewskiej, E. Juchniewicza, T. Sowińskiego, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2010
4. Kredytowe instrumenty pochodne w ograniczaniu ryzyka, [w:] Innowacje na rynkach finansowych, pod red. M. Kalinowskiego, M. Pronobis, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2010
5. Finansowanie zrównoważonego rozowju w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej, pod red. J. Ciechanowicz McLean, T. Bojar-Fijałkowskiego, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2009
6. Leasing jako alternatywne źródło finansowania inwestycji w nieruchomości, [w:] Zarządzanie i Finanse Nr 1, pod red. P. Antonowicza, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2012
7. Intellectual capital towards credit risk management - dilemmas, [w:] Financial Sciences No. 5, Research Papers of Wroclaw University of Economics No. 138 edited by K. Jajuga, Publishing House of Wroclaw University of Economics, Wroslaw 2010
8. Rozwój bancassurance w Polsce w latach 2007-2009, [w:] Wiadomości Ubezpieczeniowe Nr 3, Wydawnictwo Polskiej Izby Ubezpieczeniowej, Warszawa 2010
9. Aspekty ekonomiczne rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce w warunkach kryzysu finansowego, [w:] Prace i Materiały Wydziału Zarządzania UG nr 1/2, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2010
10. Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w warunkach rosnącego deficytu budżetowego w Unii Europejskiej, [w:] ZN Uniwersytetu Szczecińskiego nr 687, Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego, pod red. E. Urbańczyka, W. Skoczylas, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011
11. Rola analizy fundamentalnej w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym w Polsce, [w:] Rynki Finansowe. Mikrofinanse, pod red. E. Ostrowskiej, J. Ossowskiego, Wydawnictwo na rzecz Polskich Związków Kredytowych - Instytut Stefczyka, Sopot 2009
12. Private banking - standardy zachodnie a doświadczenia polskie, [w:] Bankowość detaliczna - idee, modele, procesy, pod red. A. Gospodarowicza, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna wydziału Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem

Dzisiaj jest : 07-12-2016
do strony głównej UG do strony głównej katedry do strony głównej katedry